Course Content
文字介绍(0)
0/1
看病 交通工具 求助(14-16)
0/3
旅行 游览 文化生活(17-19)
0/3
道歉 祝贺(20-21)
0/2
到寺院 到农村 到牧区(22-24)
0/3
走进西藏-藏语300句
About Lesson

སློབ་ཚན་གསུམ་པ། 第三课
༼ མགྲོན་པོར་ཕེབས་པ།༽ 〈做客〉

༡༽ འདི་བཀྲ་ཤིས་ལགས་ཀྱི་གཟིམ་ཁང་རེད་པས།
1.这是扎西家吗?
༢༽ རེད། ཡར་ཕེབས་དང་།
2.是的,请进!
༣༽ བཞུགས་གདན་འཇགས། གསོལ་ཇ་མཆོད།
3.请坐!请喝茶!
༤༽ གསོལ་ཀྲུམ་སྐམ་པོ་མཆོད་དང་།
4.请吃干牛肉!
༥༽ ཐུགས་རྗེ་ཆེ། ང་རས་ཞུས་ཆོག
5.谢谢!我自己来。
༦༽ བཞེས་རག་མཆོད་ག་མཆོད་ཆང་མཆོད་ག
6.喝白酒?还是喝青稞酒?
༧༽ ཐུགས་འཛེམ་གནང་དགོས་མ་རེད། མང་ཙམ་མཆོད་དང་།
7.不要客气,请多吃一点!
༨༽ ཤ་འབྲས་དེ་ཧ་ཅང་ཞིམ་པོ་འདུག
8.咖喱饭很好吃。
༩༽ ད་ངས་ཡག་པོར་ཞུས་པ་ཡིན། ཐུགས་རྗེ་ཆེ།
9.我已经吃好了!谢谢!
༡༠༽ རྗེས་མ་ངའི་ནང་ལ་ཕེབས་གནང་ཤོག་ཨཱ།
10.以后请来我家作客!

Exercise Files
No Attachment Found
No Attachment Found