Course Content
文字介绍(0)
0/1
看病 交通工具 求助(14-16)
0/3
旅行 游览 文化生活(17-19)
0/3
道歉 祝贺(20-21)
0/2
到寺院 到农村 到牧区(22-24)
0/3
走进西藏-藏语300句
About Lesson

སློབ་ཚན་ལྔ་པ། 第五课
༼སྐད་བརྡ།༽〈语言〉

༡༽ ཁྱེད་རང་གིས་བོད་སྐད་བཤད་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་པས།
1.你会说藏语吗?
༢༽ ངས་བོད་སྐད་ཤེས་ཀྱི་མེད།
2.我不懂藏语。 (这句自相矛盾…)
༣༽ ཏོག་ཙམ་བཤད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད།
3.能说一点。
༤༽ ངས་ཁྱེད་རང་གི་ག་རེ་གསུངས་པ་གོ་གི་མི་འདུག
4.我听不懂您所说的话。
༥༽ ཁྱེད་རང་གིས་ག་རེ་གསུངས་པ།
5.您说了什么?
༦༽ ཁྱེད་རང་གིས་ཡང་བསྐྱར་ཅིག་གསུངས་དང་།
6.请再说一遍。
༧༽ ངས་ད་ལྟ་བོད་སྐད་སློབ་ཀྱི་ཡོད།
7.我正在学习藏语。
༨༽ བོད་སྐད་ལ་འདི་གང་འདྲ་སེ་བཤད་དགོས་རེད།
8.这个藏语怎么说?
༩༽ ཁྱེད་རང་གིས་ག་ལེར་གསུངས་དང་།
9.请您说慢一点!
༡༠༽ ཁྱེད་རང་གིས་རྒྱ་སྐད་ཡག་པོ་གསུང་གི་འདུག
10.您的汉语说得不错。

Exercise Files
No Attachment Found
No Attachment Found