Course Content
文字介绍(0)
0/1
看病 交通工具 求助(14-16)
0/3
旅行 游览 文化生活(17-19)
0/3
道歉 祝贺(20-21)
0/2
到寺院 到农村 到牧区(22-24)
0/3
走进西藏-藏语300句
About Lesson

སློབ་ཚན་དགུ་པ། 第九课
༼ལམ་ཁ་འདྲི་བ།༽〈问路〉
༡༽ བཀའ་འདྲི་ཞུ་རྒྱུར་བར་སྐོར་ལ་གང་འདྲ་བྱས་ནས་འགྲོ་དགོས་རེད།
1.请问,八廓街怎么走?
༢༽ འདི་ནས་ཐག་རིང་པོ་ཡོད་རེད་པས།
2.离这里远吗?
༣༽ གོམ་པ་བརྒྱབ་ནས་ཕྱིན་ན་འགྲིག་གི་རེད་པས།
3.可以走着去吗?
༤༽ ཕ་གིར་འགྲོ་མཁན་སྤྱི་སྤྱོད་རླངས་འཁོར་ཡོད་རེད་པས།
4.到那里有公共汽车吗?
༥༽ ཕ་གིར་འགྲོ་མཁན་གླ་བྱེད་མོར་ཆུང་ལ་དངུལ་ག་ཚོད་སྤྲོད་དགོས་རེད།
5.到那里要付出租汽车多少钱?
༦༽ ལམ་ཁ་འདིའི་མིང་ལ་ག་རེ་ཟེར་གྱི་ཡོད་རེད།
6.这条街叫什么街?
༧༽ འདི་པེ་ཅིན་ལམ་རེད།
7.这是北京路。
༨༽ ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱེར་སྲིད་གཞུང་གི་ཤར་ངོས་དེ་ལས་ཁུངས་ག་རེ་རེད།
8.拉萨市政府东边是什么单位?
༩༽ ཐད་ཀར་མདུན་ལ་ཕྱིན་ནས་ལམ་བཞི་མདོ་ཁར་སླེབས་དུས་གཡས་ཕྱོགས་ལ་བསྐོར་དགོས་རེད།
9.一直往前走,到十字路口往右拐。
༡༠༽ ཕ་གི་ལམ་ཐག་རིང་ཙམ་ཡོད་རེད། ཡག་ཤོས་བྱུང་ན་གླ་བྱེད་མོར་ཆུང་བསྡད་ནས་ཐད་གནང་།
10.那里比较远,最好坐出租汽车去。

Exercise Files
No Attachment Found
No Attachment Found
0% Complete