Lesson: 9. 我和朋友們
Overview
Exercise Files
About Lesson

ཆོས་སྣང་ནང་ཆོས་སློབ་གྲྭ། བོད་ཡིག་འབྲིང་རིམ། ༢
法光佛研所 《藏語中級》2
སློབ་ཚན་དགུ་པ། 第九課
༼ང་དང་གྲོགས་པོ་ཚོ།༽《我和朋友們》
ངའི་མིང་ལ་སྤེན་པ་ཟེར་གྱི་ཡོད།
我的名字叫做邊巴,
ང་ཞོགས་པ་སློབ་གྲྭ་ལ་འགྲོ་གི་ཡོད།
我早晨都會去學校。
སློབ་གྲྭའི་ནང་ང་ལ་གྲོགས་པོ་མང་པོ་ཡོད།
在學校裡,我有很多朋友,
ང་ཚོ་ཚང་མ་འཆམ་པོ་ཡོད།
我們大家都很和睦。
ང་ཚོས་འཛིན་གྲྭའི་བར་སེང་སྐབས་སུ་རྩེད་མོ་མཉམ་དུ་རྩེ་གི་ཡོད།
我們會在下課時間,一起玩遊戲。
རྩེད་མོ་རྩེ་སྐབས་ང་ཚོ་མང་ཆེ་བས་དྲང་པོ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།
我們會在下課時間,一起玩遊戲。
རྩེད་མོ་རྩེ་སྐབས་ང་ཚོ་མང་ཆེ་བས་དྲང་པོ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།
我們不能對朋友說謊,
ང་ཚོས་གྲོགས་པོ་ལ་ཡང་མགོ་སྐོར་གཏང་མི་ཐུབ།
我們更不能欺騙朋友。
མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་ང་ཚོ་ལ་གྲོགས་པོ་ཞིག་ངེས་པར་དུ་དགོས།
我們更不能欺騙朋友。
མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་ང་ཚོ་ལ་གྲོགས་པོ་ཞིག་ངེས་པར་དུ་དགོས།
如果擁有朋友的話,會有很大的利益。
ངའི་གྲོགས་པོའི་མིང་ལ་ཚེ་རིང་ཟེར་གྱི་ཡོད།
我朋友的名字叫做次仁。
ཁོང་ང་ལས་ལོ་གཅིག་གིས་ཆུང་བ་རེད།
他年紀比我小一歲,
ཡིན་ནའང་ང་ལས་ཁོང་ཤུགས་ཆེ་བ་ཡོད།
但是他的力氣比我大。
རྩེད་མོ་རྩེ་སྐབས་ང་ས་ལ་འགྱེལ་ན།
玩遊戲時,如果我跌倒在地的話,
ཁོང་གིས་ཡར་བསླང་རྒྱུའི་རོགས་པ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།
他總會幫忙我站起來。
དཀའ་ངལ་འཕྲད་པའི་སྐབས་སུ།
他總會幫忙我站起來。
དཀའ་ངལ་འཕྲད་པའི་སྐབས་སུ།
朋友也稱之為「幫助者」和「利益者」。

ནེ་པཱལ་གཞུང། ཤེས་རིག་ལྷན་ཁང་།
尼泊爾公立 智慧聯合學院

Exercise Files
No Attachment Found
No Attachment Found
0% Complete